หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรเรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT) ผ่านระบบ E-Learning


AML-CFT

ATI เปิดรับสมัครหลักสูตร

เรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ผ่านระบบ E-Learning

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์**

(สามารถนับชั่วโมงการต่ออายุ IC License ด้านกฎระเบียบฯ จำนวน 6 ชั่วโมง)

 

*** เงื่อนไขการทำ Post Test ***

คะแนนสอบรายวิชา ต้องไม่ต่ำกว่า 60% ของทุกรายวิชา

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน)
 

- คะแนนสอบรวมทั้งหมด ต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของคะแนนทั้งหมด

(คะแนนรวม 30 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน)

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ค่าอบรม 1,700 บาท (รวม VAT)

(มีระยะเวลาเรียน 60 วัน)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ati-asco.org/training_news_detail.php?id=125