หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรเรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ผ่านระบบ E-Learning


ATI เปิดรับสมัครหลักสูตร

เรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT)

สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ

ผ่านระบบ E-Learning

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์**

(สามารถนับชั่วโมงการต่ออายุ IC License ด้านกฎระเบียบฯ จำนวน 6 ชั่วโมง)

*** เงื่อนไขการทำ Post Test ***

คะแนนสอบรายวิชา ต้องไม่ต่ำกว่า 60% ของทุกรายวิชา

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน)
 

- คะแนนสอบรวมทั้งหมด ต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของคะแนนทั้งหมด

(คะแนนรวม 30 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน)

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ค่าอบรม 1,700 บาท (รวม VAT)

(มีระยะเวลาเรียน 60 วัน)

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรม

1.)  ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.)  เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

3.) ATI อนุญาตให้อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง, Notebook, Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือ และยินยอมให้บันทึกภาพรูปบัตรประชาชน และใบหน้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน

4.) ดำเนินการ Login ผ่านระบบ e-Learning เพื่อเข้าเรียน https://el.ati-asco.org (โดยใช้ Browser: Google Chrome)


 สมัครเรียน