วิธีการใช้งานระบบ E-Learning

(สำหรับหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ IC ทั้งหมด / ปปง. (AML/CFT) / DRG / IBA)